Huishoudelijk Reglement

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke, elektronische of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen, bij voorkeur wit.

Artikel 2

Leden zijn verplicht 50% van de contributie en, indien verschuldigd, 100% van het entreegeld te voldoen voor 1 januari van het desbetreffende verenigingsjaar en 50% van de contributie voor 1 juli van het desbetreffende verenigingsjaar. Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, eenmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan en is het bestuur gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen, onverminderd de verplichting van het lid tot betaling van alle alsdan verschuldigde bedragen. Het desbetreffende lid blijft tot aan datum beëindiging van het lidmaatschap verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd. De mini's zijn geen KNLTB-lid.

Artikel 3

Seniorleden zijn verplicht jaarlijks minimaal drie diensten voor de club te verrichten, waarvan desgewenst in ieder geval twee bardiensten en verder in te vullen of te wijzigen door of namens het bestuur. Deze diensten kunnen worden ingevuld op zgn. intekenlijsten via onze site. Leden die verzuimen de diensten zelf in te vullen, worden ingedeeld en krijgen dan dus willekeurige data en/of diensten aangewezen.
Voor seniorleden wordt samen met de contributie voor 1 januari van het desbetreffende verenigingsjaar een barborg van 75,- euro in rekening gebracht. Deze wordt teruggestort wanneer beide bardiensten zijn vervuld. De mogelijkheid bestaat om de bardiensten af te kopen voor 75,- euro (barborg). Bij het niet nakomen van alle te verrichten diensten volgt een boete van 25,- euro.
Indien een lid weigert aan de verplichting tot het draaien van diensten te voldoen en de daaruit volgende boete(s) weigert te betalen, is het lid niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen en kan royement (opzegging namens de vereniging) volgen.
Vrijgesteld van diensten zijn: ereleden, leden van verdiensten en leden van 75 jaar en ouder en leden jonger dan 18 jaar.

Artikel 4

De ledenjaarpas wordt uitgereikt wanneer er is voldaan aan alle tot aan dat moment op het lid rustende verplichtingen.

Artikel 5

De leden hebben het recht bij alle wedstrijden, de algemene ledenvergadering en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn, tenzij het bestuur anders beslist

Profiel vereniging

Artikel 6

De vereniging voert een duurzaam en ecologisch verantwoord beleid.
De vereniging bevordert sportiviteit en gezond leven.
De vereniging maakt tennis toegankelijk voor het hele gezin, voor jong en oud, recreatief en prestatief waar sportiviteit en ontspanning hand in hand gaan.
De vereniging streeft naar een professionele opzet met een incentive voor het personeel en vrijwilligers (het bestuur en 1 lid per commissie worden vrijgesteld van contributie), met behoud van het verenigingskarakter.
Het tennispark en horeca is in beheer van de vereniging met inzet van professionele krachten en vrijwilligers.
De vereniging is financieel transparant.
Het verenigingsbelang staat voorop en is vooruitstrevend.
De jeugd vormt een belangrijke pijler voor de toekomst.
Fairplay op en buiten de baan.

Vergaderingen

Artikel 7

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 8

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 9

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 10

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 11

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 12

De leden van alle commissies, worden op voordracht van en door het bestuur benoemd. In de samenstelling van de commissies kunnen door de Algemene Ledenvergadering wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 13

Alle commissies verrichten hun werkzaamheden onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur stelt richtlijnen vast m.b.t. het functioneren en de werkzaamheden van deze commissies. De commissies, uitgezonderd de kascommissie, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden met inachtneming van de statuten. Ook kan het bestuur leden van commissies vervangen.

Artikel 14

De werkzaamheden en bevoegdheden van de commissies, met uitzondering van de kascommissie, worden waar wenselijk door het bestuur nader gespecificeerd.

Artikel 15

De jeugdcommissie (JC) wordt gevormd door tenminste 3 leden en ten hoogste 7 leden van de vereniging. Van dit aantal kan in overleg met het bestuur worden afgeweken. De taak van de JC is in het algemeen het bestuur te assisteren bij het uitvoeren van maatregelen die de bevordering van de tennissport onder primair de jeugd van IJburg beogen.

In het bijzonder bestaat de taak van de JC uit:

 • het voor elke jaarvergadering aan het bestuur voorleggen van:
  een agenda waarop de evenementen voor het komend seizoen zijn vermeld; deze evenementen kunnen van sportieve en sociale aard zijn;
 • een plan voor de jeugdtraining;
 • overige suggesties m.b.t. de activiteiten voor en door de jeugd;
 • de begeleiding van de jeugd ter ontwikkeling van haar tenniscapaciteiten;
 • het bevorderen van verslagen van jeugdcompetitie en andere jeugdevenementen voor het clubblad;
 • het organiseren van jeugdkampioenschappen;
 • het onderhouden van een nauw contact met de technische commissie;
 • het bijstaan van het bestuur bij het aantrekken van een trainer(s);
 • het onderhouden van een goed contact met de trainer(s) betreffende de jeugdtraining;
 • het, samen met de trainer(s), indelen van de jeugdwintertraining;
 • het verzorgen van het selectiebeleid
Artikel 16

De technische commissie (TC) wordt gevormd door tenminste 3 leden en ten hoogste 7 leden van de vereniging. Van dit aantal kan in overleg met het bestuur worden afgeweken. De taak van de TC is in het algemeen het bestuur te assisteren bij het uitvoeren van maatregelen die de bevordering van de tennissport beogen.

In het bijzonder bestaat de taak van de TC uit:

 • het voor elke jaarvergadering aan het bestuur voorleggen van:
  een agenda, waarop de evenementen voor het komend seizoen zijn vermeld;
 • een opgave van het benodigde materiaal
  overige suggesties;
 • het jaarlijks samenstellen van de competitieteams, het - in overleg met de teamleden - aanwijzen van captains ent het bevorderen van de teamgeest; eventuele geschillen worden besproken in een gezamenlijke bijeenkomst van de TC met het bestuur;
 • het organiseren van de clubkampioenschappen, interne kompetitie en toernooien
  het nauw contact onderhouden met de jeugdcommissie;
 • het adviseren van het bestuur bij het aantrekken van trainer(s)
 • het verzorgen van het selectiebeleid
Artikel 17

De commissie parkbeheer (CPB) wordt gevormd door tenminste 3 en ten hoogste 7 leden van de vereniging. Van dit aantal kan in overleg met het bestuur worden afgeweken. De taak van de CPB is in het algemeen het bespeelbaar (doen) maken/houden van de tennisbanen en het toezicht op de technische voorzieningen.

In het bijzonder bestaat haar taak uit:

 • het doen van voorstellen m.b.t. in stand houding, verbetering en/of uitbreiding van het bezit, resulterend in een jaarlijks budgetvoorstel t.b.v. de begroting van de vereniging;
 • het nemen van maatregelen m.b.t. onderhoud van banen, park, alsmede het aanschaffen van daartoe benodigde materialen in overstemming met begrotingsafspraken;
 • het overleggen met het bestuur, c.q. de penningmeester, over niet in de begroting voorziende aanschaffingen die nodig blijken voor een goed uitoefenen van haar taak;
 • het zo nodig na van het bestuur verkregen toestemming uitbesteden van werkzaamheden aan derden wanneer specialistische kennis of capaciteit is vereist;
 • het adviseren, c.q. voordragen aan het bestuur van een parkassistent;
 • de CPB is bevoegd uitspraken te doen omtrent de speelbaarheid van de banen
Artikel 18

De commissie sponsoring wordt gevormd door tenminste 3 en ten hoogste 7 leden van de vereniging. Van dit aantal kan in overleg met het bestuur worden afgeweken. De taak van de commissie is in het algemeen het verwerven van zoveel mogelijk inkomsten uit sponsoring, advertenties voor de verschillende uitingen van de vereniging, e.d. waarbij de statuten en het huishoudelijk reglement in acht worden genomen en de onafhankelijkheid van de vereniging gewaarborgd blijft.

In het bijzonder bestaat haar taak uit:

 • het vinden, werven van sponsors, donateurs en dergelijke
  het onderhouden en beheren van de relatie met alle bestaande sponsors
  zorgdragen voor correcte facturering aan sponsor
  zorgdragen voor correcte financiele verslaggeving aan bestuur en penningmeester
 • het verzorgen van materialen en andere benodigdheden voor het nakomen van de afspraken met sponsors
 • het overleggen met het bestuur, c.q. de penningmeester, over niet in de begroting voorziende aanschaffingen die nodig blijken voor een goed uitoefenen van haar taak
 • het zo nodig na van het bestuur verkregen toestemming uitbesteden van werkzaamheden aan derden wanneer specialistische kennis of capaciteit is vereist

Met sponsors te sluiten overeenkomsten dienen ter goedkeuring aan het bestuur te worden voorgelegd.

Artikel 19

De richtlijnen en bevoegdheden van de commissies, kunnen i.v.m. gewijzigde omstandigheden en op basis van opgedane ervaringen door het bestuur van tijd tot tijd worden aangepast en/of gewijzigd.

Baanreglement

Artikel 20

Het bestuur stelt in overleg met TC en JC een baanreglement op.
Het baanreglement bevat bepalingen omtrent:

 • algemeen speelschema (speelrecht per baan voor diverse groepenleden);
 • reservering baanruimte voor competitie, training, interne competitie, toernooien, ed.
  gebruik van afhangbord door de spelers;
 • rust rondom de banen;

Besluitvorming

Artikel 21

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 22

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 23

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.
Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Regiement anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 24

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. leder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 8 lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 25

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 26

Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 27

Het bedrag als bedoeld in artikel 9 lid 3 sub (c) van de Statuten, wordt gesteld op 30.000 euro.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 28

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
 2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
 3. de bezittingen en schulden van de vereniging.

Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder 1. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

Aanmeldingsformulier

Artikel 29

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum, emailadres.

De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste zelf in het elektronische bestand aan te passen.

De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.

Slotbepalingen

Artikel 30

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris 1 elektronisch exemplaar van de Statuten en van dit reglement.

Artikel 31

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 11 december 2012.