Opzeggen

Procedure

Opzeggingen kunnen gestuurd worden aan [email protected] met vermelding van je lidnummer. Opzeggingen die na de data zoals hieronder vermeld binnen komen, worden per de eerstvolgende vervaldatum gehonoreerd.

Bijvoorbeeld: een Senior lid dat op 2 december opzegt, wordt pas uitgeschreven per 31 december van het daarop volgende jaar en is ook de volle contributie verschuldigd.

Opzeggen Senioren

Opzeggen kan één keer per jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden (vóór 1 november). Opzeggen na 1 november maar vóór 1 december betekent dat het lidmaatschap per 1 juli van het volgende jaar wordt beëindigd. De kosten voor het volgende jaar bedragen dan 50% van het jaarlidmaatschap.

Opzeggen Mini's en Jong Junioren, Junioren en Studenten

Opzeggen kan twee keer per jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden (vóór 1 november en vóór 1 mei). Beëindiging van het lidmaatschap is dan per 1 januari, respectievelijk per 1 juli.

Bijzondere gevallen

Het Bestuur hanteert met ingang van 1 september 2014 het volgende beleid om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting tot betaling van de contributie

In geval van een langdurige ziekte, blessure of ander letsel kan een Lid schriftelijk aan de secretaris van het Bestuur verzoeken om ontheffing van de verplichting tot betaling van de contributie voor een periode van maximaal zes maanden. Dit geldt dus uitdrukkelijk niet voor bijvoorbeeld studie, stage, werk, zwangerschap, verhuizing, vakantie, etc.

  • Ontheffing zal alleen worden verleend na het overleggen van een medische verklaring of ander - ten genoegen van het Bestuur - deugdelijk bewijs.
  • Ontheffing van de verplichting tot betaling van contributie zal nooit met terugwerkende kracht worden verleend.
  • Bij verlening van de ontheffing dient de ledenpas te worden ingeleverd.
  • De ontheffing vangt aan op de dag van inlevering van de ledenpas.
  • Bij een verleende ontheffing vervalt de verplichting tot betaling van de eerstvolgende halfjaarstermijn van de contributie; reeds betaalde contributietermijnen worden niet gerestitueerd.
  • Het Bestuur behoudt zich het recht voor om in extreme gevallen van dit beleid af te wijken.